Målbedriftsavtale

Me tilbyr målbedriftsavtalar for etablert privat næringsliv. Som målbedrift inngår du eit gjensidig samarbeid med Næringshagen for å skapa vekst og utvikling i di bedrift.

Målbedriftsprogrammet tilbyr me i  samarbeid med Næringshagen på Voss og Næringshagen i Hardanger, og du får tilgang på ressursane og arrangementa i alle tre næringshagar

Næringshagen_i_Ullensvang_logo-01.jpg

Som målbedrift får bedrifta dykkar ta del i Næringshagane sine ressursar og nettverk, samt eksklusivt tilbod om:
 

 • Årleg utviklingssamtale med gjennomgang av status på verksemda og analyse av utviklingspotensial

 • Prioriterte deltakarplassar på kompetansehevande tiltak. Målbedriftene kan spele inn kva dei ynskjer

 • Moglegheit for rabatt på næringshagen sin ordinære timepris for rådgjeving. Sjå våre tenester for kva me kan tilby her

 • Tilgang til næringshagane sitt nettverk og samarbeidspartnarar

 • Rabattar på kurs i regi av næringshagen

 • Moglegheit for samlokalisering

 • Marknadsføring på heimesida

Me tilbyr

 • Fast kontaktperson i næringshagen

 • Tilgang på dei samla rådgjevarressursane i Næringshagen på Voss, Næringshagen i Hardanger og Næringshagen i Ullensvang

 • Tilgang på arrangement hjå alle næringshagane

 • Tilgang på kompetanse og ressursar frå andre næringshager i Norge

Me kan bistå med

 • Organisering og planlegging av forretningsutvikling og  utviklingsaktivitetar

 • Sparringspartnar

 • Bedriftsrettleiing innanfor fleire felt som strategi, økonomisk styring, målstyring marknadsføring og sosiale medier både til gründere og etablerte verksemder

 • Prosess- og prosjektleiing

 • Prosjektlokaler og møterom

 • Investorsøk

 • Rettleiing ved søknad om midlar frå til dømes næringsfond, Innovasjon Norge og SkatteFUNN

 • Tilrettelegging for samarbeid og nettverk både lokalt, regionalt og nasjonalt

 • Kopling mot eit spekter av regionale og nasjonale forsknings- og utviklingsmiljø, kunnskapsmiljø og virkemidler for innovasjon

Årleg Deltakaravgift
Verksemd - 0-2 tilsette

kr 5.000,-

Verksemd- 3-9 tilsette

kr 10.000,-

Verksemd- over 10 tilsette

kr 15.000,-

Ordinær timepris

kr 1.200,-

Målbedrifter kan få inntil 75% rabatt på ordinær timepris*

*Rabatten vert vurdert individuelt.  Nyoppstarta bedrifter kan typisk oppnå høgare rabatt enn etablerte

Smelteverket 57,
Vestland
+47 536 50 700
Følg oss
 • Svart Linkedin Ikon
 • Svart Instagram Ikon
 • Svart Facebook Ikon